eSports – Are Your IPRs Protected?
March 8, 2018

Yesterday our IP and Technology team attended the second HEL Tech event this year, with Gaming and eSports being the topic. Hannes Snellman is one of HEL Tech’s main co-operation partners, and hence, we have a box seat to attend these topical seminars and discussions with the participants. The eSports topic was particularly exciting, as […]

Financial institutions’ interest for using the services of cloud service providers has increased, and not without reason. Cloud services are known for their flexibility, and they offer a number of advantages, such as economies of scale, operational efficiencies, and cost-effectiveness. However, there has been a high level of uncertainty regarding related supervisory expectations forming unwanted […]

In the Finnish jurisdiction, the terms of employment have been determined in various ways, including collective bargaining agreements (“CBA”). Collective agreements may, in addition to sector specific provisions, also include references to law. References made to legislation in the currently effective CBAs have, however, created obscurity in practice. The Labour Court of Finland, whose competence […]

Tässä kirjoituksessa haluan kohdistaa huomiota hallintoasioiden käsittelyaikoihin. Asiasta puhutaan ja kirjoitetaan aika ajoin, mutta sen eteen tehdään hämmentävän vähän. Kun käsittelyaikojen lyhentämiseen tähtääviä toimenpiteitä sitten tehdään tai ehdotetaan, niin usein ne ovat käsittelyaikojen kokonaiskuvaan peilaten varsin vähämerkityksellisiä. Toimenpiteet ja ehdotukset myös leimataan usein oikeusturvaa vaarantaviksi. Näin voi joissain tilanteissa ollakin ja silloin käsittelyajan lyhentäminen ei […]

Viime vuoden alussa voimaan tulleella uudella hankintalailla annettiin Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (“KKV”) toimivalta valvoa hankintamenettelyjä, jotka on aloitettu 1.1.2017 jälkeen. KKV on aloittanut vuotensa erityisen aktiivisesti tällä saralla, sillä se on antanut tammikuun aikana kahdelle hankintayksikölle huomautukset hankintalain noudattamatta jättämisestä ja 16.2.2018 KKV teki markkinaoikeudelle kaksi seuraamusmaksuesitystä suorahankintojen johdosta. Kyseessä ovat KKV:n ensimmäiset seuraamusmaksuesitykset suorahankinnoista. […]

Aina aika ajoin tulee vastaan näkemyksiä, että riita- ja rikosasioilla ei ole merkitystä hallintoprosessissa eikä hallintoprosessilla riita-ja rikosasioissa. Toisaalta näkemys saattaa olla päinvastainen, jolloin esimerkiksi hallintotuomioistuimeen toimitetaan valituksen liitteenä käräjäoikeuden tuomio toteamuksella, tämä kysymys asiasta on jo ratkaistu käräjäoikeudessa. Prosessilajien keskinäiset vaikutukset eivät ole näin selvärajaisia kumpaankaan suuntaan. Riita- ja rikosprosessien vaikutuksista toisiinsa on jonkin […]

Sellaisina kuin me ne tunnemme, eurooppalaiset kilpailusäännöt ovat olleet voimassa jo reilu puoli vuosisataa. Vaikka säännökset ovatkin pitkälti pysyneet muuttumattomina, niiden soveltaminen on luonnollisesti kehittynyt ja soveltamisala laajentunut. Viime vuosina tässä kehityksessä ei ole nähty hidastumisen merkkejä, pikemminkin päinvastoin. Nostamme seuraavassa esiin viimeaikaisia, keskustelua ja mielenkiintoa herättäneitä ratkaisuja, joissa kilpailunrikkomukseksi katsottu käytös ei välttämättä ole […]

Hallintoprosessia uudistetaan
January 11, 2018

Hallintotuomioistuinten prosessisäännöstöä eli hallintolainkäyttölakia ollaan uudistamassa. Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Lailla kumottaisiin voimassa oleva hallintolainkäyttölaki. Uudessa laissa säädettäisiin hallintoasioita koskevasta oikeudenkäynnistä nykyistä täsmällisemmin ja informatiivisemmin. Lakiuudistusta on valmisteltu huolellisesti useamman vuoden ajan. Tähän liittyen on järjestetty kuulemisia sekä laadittu taustaraportteja ja työryhmämietintöjä. Olen itsekin aikaisemmin oikeusministeriössä työskennellessäni ollut kuultavana hankkeen tiimoilta. Keskeiset […]

Secure Secondary Use of Health and Social Data
January 5, 2018

In October 2017, the Finnish Government proposed a new act on the secondary use of health and social data (FI: laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä, HE 159/2017) (the “Act”). The aim of the proposed Act is to create modern and unified conditions for the use of health and social data for, among other, statistical, […]

As we already prefigured in our earlier blog post, the Article 29 Working Party (the “WP29”) has adopted drafts for guidance regarding requirements for transparency and consents under EU’s General Data Protection Regulation (the “GDPR”). Transparency Transparency is one of the key principles of the processing of personal data under the GDPR. Furthermore, under the […]