Please read a brief summary in English at the end of the article. Digitalisaation työelämään tuoma vapaus ja sen kääntöpuolet Suurimpana vaikuttajana työelämän murrokseen voidaan pitää digitalisaation kiihtynyttä kehitysvauhtia, joka on mahdollistanut työnteon vapautumisen työajasta ja -paikasta. Vapauden kääntöpuolena on kuitenkin sen mukanaan tuoma jatkuva tavoitettavuuden vaatimus ja työn pirstaloituminen, josta saattaa nopeasti muodostua ongelma […]

Please read the translation in English at the end of the article. Työsuhteen päättäminen yhteisellä sopimuksella on yhä tavallisempi tapa saattaa työsuhde päätökseen, mutta harvoin tulee ajatelleeksi, että sopimuksen sisältö ei ole kaikki kaikessa. Myös sopimusneuvottelun olosuhteilla voi olla ratkaisevaa merkitystä. Tähän korkein oikeus otti kantaa ratkaisussaan 2019:76 arvioidessaan työsuhteen päättämissopimuksen pätevyyttä. Tapauksessa työntekijä oli solminut […]

YT-laki uudistuu – vai uudistuuko sittenkään?
August 20, 2019

YT –kirjainpari, joka usein nostattaa hikikarpalot pintaan. Kun yhtiö tiedottaa, että YT:t ovat alkamassa, tarkoittaa se monesti lähinnä irtisanomisia ja työttömyyttä. Yhteistoimintalain (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007) tarkoitus on kuitenkin alun perin ollut kauniimpi; lain pyrkimyksenä on edistää yrityksen ja sen henkilöstön välisiä vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä. Lain tavoitteena on muun muassa kehittää yrityksen toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia […]

Four New Ways to Increase Flexibility in the Finnish Labour Market in 2020 Please read the translation in English at the end of the article. Eduskunta hyväksyi 13.3.2019 uuden työaikalain, joka astuu voimaan 1.1.2020. Lain tarkoituksena on vastata paremmin nykyisen työelämän tarpeisiin lisäämällä joustavuutta sekä kohentamalla työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Laki tuo joustoa suomalaisille työmarkkinoille seuraavilla […]

Please read the translation in Finnish at the end of the article. When a workplace is confronted with a situation where a planned restructuring may lead to a reduced use of workforce, the employer must conduct negotiations with the employees in accordance with Chapter 8 of the Act on Cooperation within Undertakings. When one is preparing a […]

How the Amendments to the Annual Holidays Act Will Affect Employers
March 29, 2019

This blog post is available in Finnish here. Until now, an absent worker in Finland has not been entitled to accrue days of annual holiday after 75 days of sick leave. Consequently, a long sick leave might have affected the length of an employee’s annual holiday significantly. The situation will change as of 1 April […]

Kuinka vuosilomalain muutokset vaikuttavat työnantajaan
March 29, 2019

This blog post is available in English here. Töistä poissaoleva työntekijä ei Suomessa tähän asti ole ollut oikeutettu vuosilomapäiviin yli 75 päivää kestäneen sairauspoissaolon jälkeen. Tämän seurauksena pitkät sairauspoissaolot ovat voineet vaikuttaa työntekijän vuosiloman pituuteen merkittävästi. Tilanne muuttuu 1. päivä huhtikuuta 2019, kun vuosilomalakiin tehdyt muutokset astuvat voimaan. Lakiin tehtyjä muutoksia sovelletaan jo 1.4.2019 alkavaan […]

Secrets of Continuous Development The biggest difference I find between professional sports and working life is the intense strive to become better. Aiming for an Olympic medal in any sports requires years of uncompromised dedication to make your team and yourself better and facing your weaknesses every single day of the year. Working life and […]

1 2 3 7