The Payment Services Directive 2 (the “PSD2”) introduces a novel supply obligation for account banks to supply access to account data for third-party service providers of, for instance, account information services or payment initiation services. However, this obligation is subject to an explicit consent by the customer, and the account bank may refuse to supply […]

Efficient Public Procurement
April 12, 2019

According to a recent study on bidding in public procurement in Finland, half of the contracting authorities received just two bids, or even no bids, in their tendering competitions. The study was based on extensive data, comprising of 18,000 invitations to tender over the recent years. The study was conducted in Finland, but the figures […]

Vakavat seuraamukset sopimusmuutoksesta julkisessa hankinnassa
October 10, 2018

Toimittaja menetti kymmenien miljoonien eurojen arvoisen sopimuksen ja hankintayksikkö joutuu kilpailuttamaan hankinnan uudelleen, kun hankintayksikkö alkoi hankkia toimittajalta myös sellaisia tuotteita, jotka eivät olleet sisältyneet tarjouskilpailuun. Hankintayksikkö järjesti tarjouskilpailun. Hankintayksikkö oli vuonna 2017 järjestänyt hankintalain mukaisen tarjouskilpailun IT-laitteiden puitejärjestelyhankinnasta. Hankintasopimus oli allekirjoitettu 24.11.2017. Sopimuksen mukaan se oli voimassa määräaikaisena 31.12.2018 saakka, minkä jälkeen se oli […]

Liiketoimintakauppa ja hankintalaki
October 5, 2018

Liiketoimintakauppa on yksi yritysjärjestelyiden muoto. Liiketoimintakaupassa ostaja ei hanki kohdeyhtiön osakekantaa, vaan kohdeyhtiön liiketoiminnan tai osan siitä. Jos kohdeyhtiön asiakkaana on julkisen sektorin tahoja, kuten valtion yksiköitä, kuntia tai kaupunkeja, liiketoimintakaupassa on tärkeää ottaa huomioon myös julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö. Markkinaoikeuden viimeaikainen oikeuskäytäntö selkeyttää liiketoimintakaupan toimivuutta myös julkisissa hankinnoissa. Liiketoimintakauppa ei ollut olennainen sopimusmuutos. Markkinaoikeuden […]

Teknologiasektorin merkitys kansantalouksille on vuosituhannen vaihteen jälkeen muuttunut merkittävästi, ja luonnollisena seurauksena myös kilpailuviranomaiset ovat siirtäneet voimavarojaan teknologiatoimialojen kilpailuvalvontaan. Viimeisimpänä esimerkkinä on EU:n kilpailuviranomaisen kuluvan vuoden heinäkuussa määräämä 4,34 miljardin euron sakko Googlelle kilpailusäännösten rikkomisesta. Kilpailuviranomaisen mukaan Google väärinkäytti määräävää markkina-asemaa muun muassa vaatimalla Android-laitevalmistajia esiasentamaan myymiinsä laitteisiin Googlen hakukone- ja selainsovelluksia. Google ilmoitti jo […]

Kilpailuviranomaislupien saanti on usein viimeinen ennakkoehto, jonka täyttymistä on odotettava ennen yrityskaupan closingia.  Jos yrityskauppalupa tarvitaan, yrityskaupan täytäntöönpanotoimenpiteisiin ei sakon uhalla saa ryhtyä ennen kuin kilpailuviranomaiset ovat tutkineet ja hyväksyneet yrityskaupan. Viime aikoina kilpailuviranomaiset ovat tiukentaneet suhtautumistaan yrityskauppojen ennenaikaiseen täytäntöönpanoon eli niin sanottuun gun jumpingiin. Esimerkiksi tämän vuoden huhtikuussa Euroopan komissio määräsi 124,5 miljoonan euron […]

Tänään annettu lakiesitys kilpailulain muuttamisesta sisältää seuraavat keskeiset muutosehdotukset, joiden on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian: Kilpailu- ja kuluttajavirastolla (KKV) on jatkossa oikeus jatkaa yrityksen sähköisen aineiston tarkastusta omissa toimitiloissaan KKV:n oikeus tutkia mobiililaitteita kirjataan lakiin KKV saa entistä laajemman harkintavallan kohdentaa resurssejaan KKV:n tietojensaantioikeus erityisesti julkisyhteisöiltä laajenee Yrityskauppavalvonnan käsittelyajat voivat joissain tapauksissa pidentyä, kun […]

Yritysten hinnoittelukäytännöt eri toimialoilla monipuolistuvat jatkuvasti. Esimerkiksi niin sanotussa dynaamisessa hinnoittelussa tuotteen tai palvelun hintaan vaikuttavat markkinakysynnän hetkittäiset muutokset. Tällaista hinnoittelua on käytetty jo pitkään esimerkiksi lentolippujen ja hotellihuoneiden hinnoittelussa, ja mallille on löytynyt hiljattain myös monia uusia käyttöalueita. Hintasyrjinnällä taas viitataan perinteisesti tilanteeseen, jossa yritys hinnoittelee myymänsä tuotteet tai palvelut eri tavoin eri asiakkaille, […]

Viime vuoden alussa voimaan tulleella uudella hankintalailla annettiin Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (“KKV”) toimivalta valvoa hankintamenettelyjä, jotka on aloitettu 1.1.2017 jälkeen. KKV on aloittanut vuotensa erityisen aktiivisesti tällä saralla, sillä se on antanut tammikuun aikana kahdelle hankintayksikölle huomautukset hankintalain noudattamatta jättämisestä ja 16.2.2018 KKV teki markkinaoikeudelle kaksi seuraamusmaksuesitystä suorahankintojen johdosta. Kyseessä ovat KKV:n ensimmäiset seuraamusmaksuesitykset suorahankinnoista. […]