Tässä kirjoituksessa haluan kohdistaa huomiota hallintoasioiden käsittelyaikoihin. Asiasta puhutaan ja kirjoitetaan aika ajoin, mutta sen eteen tehdään hämmentävän vähän. Kun käsittelyaikojen lyhentämiseen tähtääviä toimenpiteitä sitten tehdään tai ehdotetaan, niin usein ne ovat käsittelyaikojen kokonaiskuvaan peilaten varsin vähämerkityksellisiä. Toimenpiteet ja ehdotukset myös leimataan usein oikeusturvaa vaarantaviksi. Näin voi joissain tilanteissa ollakin ja silloin käsittelyajan lyhentäminen ei […]

Viime vuoden alussa voimaan tulleella uudella hankintalailla annettiin Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (“KKV”) toimivalta valvoa hankintamenettelyjä, jotka on aloitettu 1.1.2017 jälkeen. KKV on aloittanut vuotensa erityisen aktiivisesti tällä saralla, sillä se on antanut tammikuun aikana kahdelle hankintayksikölle huomautukset hankintalain noudattamatta jättämisestä ja 16.2.2018 KKV teki markkinaoikeudelle kaksi seuraamusmaksuesitystä suorahankintojen johdosta. Kyseessä ovat KKV:n ensimmäiset seuraamusmaksuesitykset suorahankinnoista. […]

Aina aika ajoin tulee vastaan näkemyksiä, että riita- ja rikosasioilla ei ole merkitystä hallintoprosessissa eikä hallintoprosessilla riita-ja rikosasioissa. Toisaalta näkemys saattaa olla päinvastainen, jolloin esimerkiksi hallintotuomioistuimeen toimitetaan valituksen liitteenä käräjäoikeuden tuomio toteamuksella, tämä kysymys asiasta on jo ratkaistu käräjäoikeudessa. Prosessilajien keskinäiset vaikutukset eivät ole näin selvärajaisia kumpaankaan suuntaan. Riita- ja rikosprosessien vaikutuksista toisiinsa on jonkin […]

Sellaisina kuin me ne tunnemme, eurooppalaiset kilpailusäännöt ovat olleet voimassa jo reilu puoli vuosisataa. Vaikka säännökset ovatkin pitkälti pysyneet muuttumattomina, niiden soveltaminen on luonnollisesti kehittynyt ja soveltamisala laajentunut. Viime vuosina tässä kehityksessä ei ole nähty hidastumisen merkkejä, pikemminkin päinvastoin. Nostamme seuraavassa esiin viimeaikaisia, keskustelua ja mielenkiintoa herättäneitä ratkaisuja, joissa kilpailunrikkomukseksi katsottu käytös ei välttämättä ole […]

Hallintoprosessia uudistetaan
January 11, 2018

Hallintotuomioistuinten prosessisäännöstöä eli hallintolainkäyttölakia ollaan uudistamassa. Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Lailla kumottaisiin voimassa oleva hallintolainkäyttölaki. Uudessa laissa säädettäisiin hallintoasioita koskevasta oikeudenkäynnistä nykyistä täsmällisemmin ja informatiivisemmin. Lakiuudistusta on valmisteltu huolellisesti useamman vuoden ajan. Tähän liittyen on järjestetty kuulemisia sekä laadittu taustaraportteja ja työryhmämietintöjä. Olen itsekin aikaisemmin oikeusministeriössä työskennellessäni ollut kuultavana hankkeen tiimoilta. Keskeiset […]

Secure Secondary Use of Health and Social Data
January 5, 2018

In October 2017, the Finnish Government proposed a new act on the secondary use of health and social data (FI: laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä, HE 159/2017) (the “Act”). The aim of the proposed Act is to create modern and unified conditions for the use of health and social data for, among other, statistical, […]

As we already prefigured in our earlier blog post, the Article 29 Working Party (the “WP29”) has adopted drafts for guidance regarding requirements for transparency and consents under EU’s General Data Protection Regulation (the “GDPR”). Transparency Transparency is one of the key principles of the processing of personal data under the GDPR. Furthermore, under the […]

Please read a brief summary in English at the end of the article. Markkinakartoitus EU:n yleinen tietosuoja-asetus on huomioitava tietojärjestelmähankinnoissa ja vanhatkin järjestelmät tulee saattaa asetuksen mukaisiksi 25.5.2018 lähtien. Mm. vastuita koskeva markkinakäytäntö on tältä osin vasta muodostumassa, joten hankintayksiköiden kannattaa hyödyntää hankintalain antamaa mahdollisuutta markkinakartoituksen tekemiseen. Tarjouspyyntöasiakirjoja on mahdollista lähettää toimittajien kommentoitavaksi tai keskustella […]

Traditionally, Finnish marketing legislation has been amongst the most consumer protection friendly in Europe. However, in recent years, the Finnish consumer authorities have been faced with the need to take the more liberal EU case law into account in the interpretation of marketing issues. The latest hot discussion concerning Finnish consumer protection law has been […]